Majdnem minden szép Albertfalván, csak az a lift...

iho/vasút   ·   2017.12.02. 13:45
afalvilift00

Igazából csak a felületet kell adnunk, egy nagyon lelkes olvasónk, László, mindent elvégzett helyettünk, amit csak tudott. Innen az övé a szó, egy-két helyen minimális szerkesztésre volt szükség, de a levélváltásokat nem írtuk át, azok tartalmán nem változtattunk (figyelem, tldr!):

Kedves Szerkesztőség!

„Már több mint egy éve próbálom kideríteni, hogy miért nem működik a MÁV Budapest Albertfalva megállóhely liftje. Amíg közvetlenben leveleztem MÁV-val, addig össze-vissza ellentmondásos válaszok érkeztek, semmi eredménye nem volt. A Közérdekű adatigénylésem során azonban kiderült, hogy ez lift soha sem üzemelt, mert soha nem lett kiépítve az energiaellátása. (Nem tudom, hogy lett akkor átadva, üzembe helyezve a felújítás során?)

Kérem a segítségeteket, hogy a nyilvánosság segítségével próbáljuk elérni e lift, és az országban még nagyon sok helyen hasonlóan kiépített, de nem üzemelő liftek üzembe helyezését! Én a babakocsival való közlekedés miatt kezdtem bele ebbe.

Alább a közérdekű levelezés.


Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Albertfalva MÁV állomáson található lift építésének idejét, beruházási költségét, a beruházás finanszírozóját, a beruházás műszaki ellenőrének adatait. Kérem megküldeni, hogy az évek óta nem üzemelő liftnek ki a karbantartója, mikor fogja megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 21-én beérkezett megkeresésére hivatkozással az alábbiakban közöljük a MÁV Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó adatokat.

Az Albertfalva állomáson található felvonó telepítésének ideje: 2013. 10. 30., üzembe helyezés dátuma: 2014. 04. 15. A felvonó karbantartója a Nyír-Lift Kft. A javítás, üzembe helyezés dátumával összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a felvonó garanciája 2019. 04. 15-én jár le, viszont a felvonóban rongálás miatt keletkezett károkra a garanciális jótállás nem terjed ki. A liftben rongálás miatt keletkezett károk, hibák kijavítására a MÁV Zrt. a Nyír-lift Kft.-vel kötött szerződést. E vállalkozási szerződés az Albertfalva telephelyen lévő felvonó javítását is magában foglalja. A szerződésben vállalt határidő 17 hét; a szerződés aláírásának dátuma 2017. 06. 15.

A további kérdésekkel kapcsolatban arról tájékoztatjuk, hogy azok megválaszolása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) illetékességébe tartozik.

* * *

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Köszönöm gyors válaszukat!

Kérem, hogy legyenek szívesek a válaszukat a kérdéseimre konkrétabban megadni:

Kérem megküldeni, hogy az ÉVEK ÓTA nem üzemelő liftet pontosan mikor fogják megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt (dátum szerint)?

A megküldött levelükből nem derül ki egyértelműen a javítás dátuma, hozzáteszem az 2017. 06. 15-i szerződés aláírás óta a helyszínen semmi sem történt.

A további kérdéseimet ezek szerint nekem kell a NIF Zrt. felé továbbítani, önök nem tették meg?

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 30-án beérkezett, Albertfalva mh. lift üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseire hivatkozással tájékoztatjuk, hogy Albertfalva mh. vonatkozásában további információ nem áll a MÁV Zrt. rendelkezésére. Mint azt megelőző válaszunkban közöltük, a szerződésben a vállalkozó által vállalt határidő 17 hét, azaz – az aláírás dátumát figyelembe véve – legkésőbb 2017. október 13-tól kell üzemképesnek lennie a liftnek a szerződés szerint.

A NIF Zrt. illetékességébe tartozó kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően – a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat szolgáltatja erre irányuló megkeresés alapján. Az Infotv. előírásai szerint az igénylőnek közvetlenül az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervhez kell fordulnia a közérdekű adat megismerése iránti igényével.

* * *

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Letelt az Önök által megadott október 13-i határidő a fenti levél szerinti Albertfalva mh. lift javításra.

Kérem legyenek szívesek megírni, miért nem lett megjavítva a lift, illetve a szerződéses kötelezettségének miért nem tett eleget a vállalkozó.

Továbbá kérem írják meg, hogy kötbér kötelezettségének eleget tesz-e a Vállalkozó, aki nem lett kész a szerződésben vállalt határidőre.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. október 18-án beérkezett megkeresésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a hiba kijavítására vállalkozó Nyír-Lift Kft. a szerződés teljesítésével összefüggésben akadályközlést jelzett, a munkaterületet nem vette át. A Felek között jelenleg egyeztetés zajlik, melynek eredménytelensége esetén a MÁV Zrt. megvizsgálja a szerződés meghiúsulására vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét; illetőleg – beszerzési eljárást követően – új szerződés megkötését az Albertfalva mh.-en található lift mielőbbi üzembe helyezése érdekében.

* * *

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Kérem legyenek szívesek megküldeni, hogy az akadályközlés milyen okokra hivatkozva történt, továbbá, hogy milyen azonnali lépéseket tesz a MÁV Zrt. a lift megjavítása érdekében, ami évek óta nem működik.

Kérem a MÁV Zrt. és a Nyír-lift Kft. között létrejött szerződést megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelt Adatkérő!

A 2017. október 27-én beérkezett közérdekű adatkérésében az Albertfalva mh. felvonó üzemeltetésével összefüggésben annak megküldését kérte, hogy

  1. az akadályközlés milyen okokra hivatkozva történt, továbbá, hogy
  2. milyen azonnali lépéseket tesz a MÁV Zrt. a felvonó megjavítása érdekében.

Kérte továbbá a MÁV Zrt. és a Nyír-lift Kft. között létrejött szerződés megküldését.

A Vállalkozó akadályközlésével kapcsolatos problémák elhárítását röviden összegezve:

A liftaknába bejutott vizet kollégáink eltávolítottak, azonban a lift működéséhez szükséges áramellátás a MÁV Zrt. és az energiaszolgáltató közötti többszörös egyeztetés ellenére sem került ez idáig kiépítésre. Az egyeztetések továbbra is folynak illetékes szervezetünk tájékoztatása alapján: »Albertfalva tekintetében, amennyiben az áramszolgáltató tulajdonában lévő közcélú hálózat fejlesztése szükséges, annak a várható átfutási ideje (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) 8-10 hónap a szerződés megkötésétől számítva.«. Ennek pontosítása van jelenleg is folyamatban.

Az energiabővítés mellett a felvonó üzembe helyezhetőségére – tekintettel a lejárt karbantartási szerződésre – új szerződést szükséges kötnünk, melynek folyamatát elindítottuk.”

* * *

Ezek voltak az első körös levelek, klasszikus pingpongozással. Majd jött ez a levélváltás:

„A 2017. november 10-én beérkezett megkeresésére hivatkozással a MÁV Zrt. az alábbi választ adja.

1. Hogyan lett üzembe helyezve 2014. 04. 15-én a lift (Önök írták ezt korábban), ha nincs kiépítve az energiaellátása?

- Albertfalva megállóhelyen a vonalrekonstrukció alatt a végleges csatlakozási pont, valamint az energiaellátás kiépítése megtörtént. A lift üzembe helyezése lezajlott 2014. évben, azonban a folyamatos üzemben tartáshoz szükséges energia mennyisége nem áll rendelkezésre.

2. Milyen határidőre épül ki az energiaellátás?

- Az energiaellátás kiépítése a vonalrekonstrukció alatt megtörtént, de a rendelkezésre álló teljesítmény nem elegendő a lift kiszolgálásához. A teljesítmény bővítési igény benyújtása megtörtént, az energiabővítés az áramszolgáltató által meghatározott időpontban meg fog történni, mely legkésőbb 2018. I. félévében megvalósul.

3. Legyen szívesek megküldeni az energiaellátás kiépítésére szolgáló egyeztetések jegyzőkönyvét, az energiaellátás kiépítéséről szóló hivatalos áramszolgáltatói műszaki gazdasági tájékoztatót.

- Az energiaellátás kiépítéséhez külön egyeztetésekre nem volt szükség.”

Végezetül álljon egy egy 2014-es liftlista (1. oldal, 2. oldal), amelyben minden egyértelműen le van írva, mi hol, és hogyan működik. Vagy éppen nem.

László küzdelme dicséretes, ön szerint célt ér?

Működni fog valaha az albertfalvi lift?
Soha
Egyszer, talán...
Készen lesz ez, csak legyünk türelmesek!
Quiz Maker

* *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek